Test


Posted on Aug 7 2018 - 6:16pm

Mon Studio 1

 • Ballet* (Tinys)

  -

 • Tap (Juniors)

  -

 • Jazz* (Tinys)

  -

 • Lyrical/Contemp (Minis/Juniors)

  -

 • Jazz (Juniors)

  -

 • Ballet (Teens)

  -

Mon Studio 2

 • Tap (Minis)

  -

 • Hip Hop (Minis)

  -

 • Hip Hop (Juniors)

  -

 • Tap (Teens)

  -

Mon Studio 3

 • Jazz (Minis)

  -

 • Acro* (Tinys)

  -

 • Acro (Minis)

  -

 • Acro (Juniors)

  -

 • Jazz (Teens)

  -

 • Acro (Teens)

  -

Mon Studio 4

 • Jazz (Tinys)

  -

 • Predance

  -

 • Ballet (Tinys)

  -

 • Ballet (Minis)

  -

Tues Studio 4

 • Predance

  -

 • Ballet (Tinys)

  -

 • Jazz (Tinys)

  -

 • Tap (Tinys)

  -

Wed Studio 1

 • Jazz (Juniors)

  -

 • Lyrical/Contemp (Juniors)

  -

 • Hip Hop (Teens)

  -

 • Lyrical/Contemp (Teens)

  -

Wed Studio 2

 • Ballet (Minis)

  -

 • Jazz (Minis)

  -

 • Ballet (Juniors)

  -

 • Jazz (Juniors)

  -

Wed Studio 3

 • Ballet (Tinys)

  -

 • Predance

  -

 • Acro (Minis)

  -

 • Tap (Minis)

  -

 • Acro (Juniors)

  -

Wed Studio 4

 • Tap (Tinys)

  -

 • Hip Hop (Tinys)

  -

 • Beg Hip Hop (Minis)

  -

 • Beg Hip Hop (Juniors)

  -

Thurs Studio 4

 • Hip Hop (Minis)

  -

 • Hip Hop (Teens)

  -

 • Lyrical/Contemp (Teens)

  -

Sat Studio 3

 • Predance

  -

 • Ballet (Tinys)

  -

 • Jazz (Tinys)

  -

 • Acro (Tinys)

  -

 • Tap (Tinys)

  -

 • Ballet (Minis)

  -

 • Jazz (Minis)

  -

 • Tap (Minis)

  -

 • Acro (Minis)

  -